ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   3.228.21.186  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สาส์นจากนายก
 
นับตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามาทำหน้าที่บริหารงาน รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่พ่อแม่พี่น้องให้โอกาสกระผม และคณะผู้บริหารงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา และขอตั้งปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ จะมุ่งมั่นพัฒนาบริหารท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่และเจริญรอบด้าน เริ่มตั้งแต่การพัฒนางาน คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน พัฒนาการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การสาธารณสุข การส่งเสริมให้ได้รับความรู้ การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ ตลอดจนการอำนวยความสะดวกทั้งสาธารณูปโภคและการเฝ้าระวังโรคติดต่อร้ายแรง รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยและหมดไปในที่สุดประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสังคม โดยเน้นที่การส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ของคนไทยทั้งชาติ การสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล ซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง มาใช้วางแผนในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกขั้นตอน
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด