ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบ
 แผนพัฒนาบุคลากร
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 แผนป้องกันสาธารณภัย
 การประเมินผลการควบคุมภายใน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมอบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
   3.228.21.186  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 [ 22-10-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารท้องถิ่นระดับสูง ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง The Executives High performance หรือ EHP รุ่นที่ 2
 [ 22-10-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Perdonnel Administration รุ่นที่ 10 - 16
 [ 22-10-2562 ]การประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด
 [ 22-10-2562 ]ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 [ 22-10-2562 ]การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค
 [ 22-10-2562 ]การลงบันทึกข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง
 [ 21-10-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562
 [ 18-10-2562 ]แนวทางดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 
 [ 18-10-2562 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Ltax GLS) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังวหัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 [ 17-10-2562 ]ขอแจ้งเกณฑ์ประเมินตลาดสดน่าซื้อ ตลาดนัดน่าซื้อ และสถานที่จำหน่ายสินค้าเนื้อสัตว์สะอาด (สุกร) 
 [ 16-10-2562 ]แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม"
 [ 16-10-2562 ]แนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
 [ 15-10-2562 ]แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา
 [ 15-10-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
 [ 15-10-2562 ]แจ้งจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ
 [ 11-10-2562 ]แจ้งให้ อปท.นำเข้าข้อมูลในระบบ Nispa ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด อปท.
 [ 11-10-2562 ]การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา
 [ 11-10-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี 
 [ 11-10-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 
 [ 10-10-2562 ]ขอติดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562 และสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 
 [ 10-10-2562 ]เรื่องการย้าย รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 [ 10-10-2562 ]แจ้งจัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 [ 10-10-2562 ]การสำรวจความเสียหาย และเร่งฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือผู้ประสลบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 
 [ 09-10-2562 ]ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการแบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
 [ 09-10-2562 ]ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Payment) ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
 [ 09-10-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 4 จำนวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2562) เพิ่มเติม 
 [ 09-10-2562 ]แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) 
 [ 09-10-2562 ]การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 [ 09-10-2562 ]คำแถลงการสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำกลุ่มยุวกาชาด
 [ 08-10-2562 ]การประฃุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 [ 08-10-2562 ]ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข
 [ 07-10-2562 ]โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)
 [ 07-10-2562 ]โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 [ 07-10-2562 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Ltax GIS) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
 [ 07-10-2562 ]แจ้งการมอบโล่และเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
 [ 07-10-2562 ]ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการนวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง อบต.หนองตาแต้ม จ.ประจวบคิรีขันธ์
 [ 04-10-2562 ]แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 
 [ 04-10-2562 ]ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 [ 03-10-2562 ]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบกลาง 
 [ 03-10-2562 ]รายชื่อบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม 
 [ 03-10-2562 ]ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) 
 [ 03-10-2562 ]แจ้งเร่งรัด อปท. 18 แห่ง รายงานผลการดำเนินการเข้าร่วมโครงการสนองพระราชดำริ อพ.สธ. 
 [ 02-10-2562 ]แนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
 [ 01-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาวัมพันธ์งานประชุมวิชาการ เวทีพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน ปี ๒๕๖๒
 [ 01-10-2562 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
 [ 01-10-2562 ]เปิดใช้ระบบงานสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 [ 27-09-2562 ]แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนืองจากเหตุอุทกภัยภาคเหนือ 
 [ 27-09-2562 ]ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาพอเพียงด้านการศึกษา สถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพิ่มเติ และขอเชิญสถานศึกษาเข้ารับป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ 
 [ 26-09-2562 ]เชิญผู้บริหารและครูผู้ประสานงานโครงการฯ จากสถานศึกษาและหน่วยงานศึกษา ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรม
 [ 26-09-2562 ]แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลวิจัยท้องถิ่น
 [ 25-09-2562 ]การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการรับรองการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Wed Conference) 
 [ 25-09-2562 ]แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
 [ 25-09-2562 ]แต่งตั้ง(ย้าย)ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 25-09-2562 ]แจ้งความประสงค์การรับเป็นเจ้าภาพกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 24-09-2562 ]ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนและการบริการจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 [ 24-09-2562 ]การประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ Powered by MediaCreativeCenter
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด